Upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnej

Początek szkolenia

4 grudnia 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

4 grudnia 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 27 listopada 2020 r. - 650 zł +23% VAT

Cena

od 28 listopada 2020 r. - 830 zł +23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie upoważnienia ustawowe

Szkolenie dotyczy problemów stale występujących rządowym i parlamentarnym procesie legislacyjnym. Brak wystarczających przepisów na poziomie ustawy, niewłaściwie sformułowane upoważnienie do wydania aktu, to nader częste problemy pracowników merytorycznych ministerstw i legislatorów. Występują one zarówno na etapie redagowania projektów ustaw, jak i redagowania projektów rozporządzeń.

Celem szkolenia jest pokazanie na przykładach z praktyki legislacyjnej jak ukształtować materię ustawową w powiązaniu adekwatną treścią upoważnienia ustawowego, co gwarantuje bezkolizyjne, zgodne z Konstytucją wdrożenie ustawy. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną aspekty formułowania wszystkich rodzajów upoważnień. Program szkolenia opracował legislator z wieloletnim doświadczeniem parlamentarnym i rządowym, co zapewnia jego efektywny praktyczny wymiar.

Szkolenie upoważnienia ustawowe adresujemy do legislatorów oraz innych osób uczestniczących w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych.

 

Cele i efekty szkolenia upoważnienia ustawowe:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń,
 • zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach; organizacyjnych, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia,
 • prewencyjne rozwiązywanie potencjalnych problemów z wykonaniem delegacji ustawowych.

 

Program:

 1. Konstytucyjne uwarunkowania formułowania upoważnień ustawowych:
  • doktryna i orzecznictwo w świetle wymogów konstytucyjnych;
  • materia ustawowa a zakres upoważnienia.
 2. Formułowanie upoważnień do wydania rozporządzeń w „Zasadach techniki prawodawczej” i w praktyce legislacyjnej:
  • określanie organu upoważnionego i formy współuczestnictwa;
  • identyfikowanie delegacji blankietowych;
  • formułowanie zakresu upoważnienia – ograniczenia wynikające z niedostosowania zwrotów używanych przy określaniu zakresu rozporządzenia;
  • wytyczne jako obligatoryjny element delegacji do wydania rozporządzenia:
   • dyrektywy formułowania wytycznych,
   • wytyczne pozorne, oczywiste, bezprzedmiotowe.
 1. Upoważnienia do „nietypowych” rozporządzeń:
  • rozporządzenia warunkowe:
  • rozporządzenia wielokrotne;
  • rozporządzenia dotyczące podjęcia czynności jednorazowych – niewłaściwa praktyka.
 1. Przepisy upoważniające do wydania aktów prawa miejscowego i wewnętrznego:
  • upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego – specyfika organów uprawnionych i zakresu delegacji ustawowej;
  • upoważnienia do wydania aktów prawa wewnętrznego a uwarunkowania art. 93 Konstytucji.
 2. Zmiana treści upoważnienia a akt wykonawczy:
  • reguły walidacyjne i praktyka rządowego procesu legislacyjnego;
  • uchylenie pośrednie – przesłanki i skutki;
  • przepisy o zachowaniu mocy w ZTP i w praktyce legislacyjnej.

Ekspert

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów. 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu. Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Informacje organizacyjne

 

 

 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

04.12.2020 - 04.12.2020
szkolenie on-line