Zasady formułowania przepisów w zakresie kreowania, likwidowania i znoszenia organów i instytucji, w tym urzędów

Początek szkolenia

Zakończenie szkolenia

Lokalizacja

Warszawa, on-line

Zobacz na mapie

Cena

650 zł + 23% VAT

Cena

Informacje o szkoleniu

Poprawne konstruowanie przepisów, których przedmiotem jest:

 • tworzenie organów, w tym organów władzy publicznej,
 • tworzenie instytucji (jednostek organizacyjnych), w tym urzędów obsługujących organy władzy publicznej,
 • znoszenie organów, w tym organów władzy publicznej,
 • likwidacja instytucji (jednostek organizacyjnych), w tym urzędów obsługujących organy władzy publicznej

wymaga zarówno znajomości unormowań konstytucyjnych i zasad techniki prawodawczej dotyczących tej problematyki, jak również umiejętności ich poprawnego zastosowania w odniesieniu do zamierzonej koncepcji merytorycznej.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu kreowanie i znoszenie organów i instytucji, którego celem jest umożliwienie nabycia:

 • wiedzy z zakresu wymogów konstytucyjnych i techniki prawodawczej dotyczących formułowania tych przepisów;
 • umiejętności poprawnego formułowania tych przepisów w sposób zapewniający ich zgodność z Konstytucją oraz „Zasadami techniki prawodawczej”;
 • umiejętności dokonywania oceny (opiniowania) tych przepisów w aspekcie ich konstytucyjności i zgodności z wymogami techniki prawodawczej.

 

Program

Tworzenie organu (instytucji)

 • Utworzenie organu (instytucji)
 • Zadania tworzonego organu (tworzonej instytucji)
 • Kompetencje tworzonego organu (tworzonej instytucji)
 • Forma prawna tworzonego organu (tworzonej instytucji)
 • Organizacja tworzonego organu (tworzonej instytucji)
 • Sposób finansowania tworzonego organu (tworzonej instytucji)
 • Sposób obsadzania tworzonego organu (tworzonej instytucji)
 • Podmiot sprawujący nadzór nad tworzonym organem (tworzoną instytucją)
 • Podmiot, któremu tworzony organ (tworzona instytucja) podlega
 • Inne unormowania formułowane w akcie tworzącym organ (instytucję), w tym unormowania dostosowujące

Zniesienie organu (likwidacja instytucji)

 • Zniesienie organu
 • Likwidacja instytucji
 • Sposób zniesienia organu (likwidacji instytucji)
 • Zasady zagospodarowania mienia znoszonego organu (likwidowanej instytucji)
 • Uprawnienia i obowiązki pracowników znoszonego organu (likwidowanej instytucji)
 • Inne unormowania formułowane w akcie znoszącym organ (likwidującym instytucję), w tym unormowania dostosowujące

Praktyczne aspekty formułowania przepisów związanych z tworzeniem organu (instytucji) oraz zniesieniem organu (likwidacją instytucji)

 • Uwarunkowania konstytucyjne – rozwiązywanie kazusów
 • Dyrektywy techniki prawodawczej – rozwiązywanie kazusów
 • Metodyka opracowywania aktu normatywnego, którego przedmiotem jest tworzenie organu (instytucji)
 • Metodyka opracowywania aktu normatywnego, którego przedmiotem jest zniesienie organu (likwidacja instytucji)

Ekspert

główny legislator w Departamencie Prawa Gospodarczego Rządowego Centrum Legislacji. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację radcowską, aplikację legislacyjną oraz studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej prowadzone w Szkole Głównej Handlowej. Pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu (2000-2008), Doradca Prezesa Rządowego Centrum Legislacji (2008-2012), Wicedyrektor Departamentu Prawa Społecznego tego Centrum (2009-2015), a następnie jego Dyrektor (2015-2016). Przewodniczący prac zespołu, który opracował nowelizację „Zasad techniki prawodawczej”, która weszła w życie z dniem 1 marca 2016 r. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu legislacji, w tym na rzecz Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Sejmu. Wieloletni wykładowca i patron na aplikacji legislacyjnej. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przedmiotu „Warsztaty prawno-legislacyjne” (2007-2016). Od 2017 r. prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Legislacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Informacje organizacyjne

 

 

 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

02.12.2020 - 02.12.2020
Warszawa, on-line