Zasady i techniki nowelizowania aktów normatywnych (uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia – wzorce, schematy, szablony w przykładach typowych i nietypowych)

Początek szkolenia

10 grudnia 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

10 grudnia 2020 - 15:00

Lokalizacja

Warszawa, on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 3 grudnia 2020 r. - 650,00 zł + 23% VAT

Cena

od 4 grudnia 2020 r. – 830,00 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie techniki nowelizacji aktów normatywnych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu techniki nowelizacji aktów normatywnych, którego celem jest:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych w zakresie stosowania technik prawodawczych związanych z nowelizowaniem przepisów,
 • umiejętność stosowania poprawnych technik nowelizacyjnych niezależnie od rodzaju aktu normatywnego, a także w przypadkach trudnych,
 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia.

 

Szkolenie techniki nowelizacji aktów normatywnych adresujemy do legislatorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących redagowaniem projektów aktów normatywnych.

 

Program

Zasady nowelizowania a uwarunkowania systemowe:

 • istota i zasady nowelizowania – wymogi zasad prawidłowej legislacji,
 • konsekwencje wewnętrzne i zewnętrzne zmiany przepisów jako gwarancja prawidłowości procesu nowelizacji.

Uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia:

 • podstawowe techniki prawodawcze w praktyce legislacyjnej,
 • nowelizacja tytułów aktów, jednostek systematyzacyjnych, odnośników, załączników,
 • nowelizacja dorozumiana – rozwiązanie połowiczne i nieskuteczne,
 • ćwiczenia z nietypowych przypadków nowelizacyjnych.

Nowelizacja nowelizacji i uchylanie aktów nowelizujących:

 • dopuszczalność nowelizacji nowelizacji w świetle „Zasad techniki prawodawczej” i w praktyki legislacyjnej,
 • techniki nowelizowania przepisów zmieniających,
 • formuły redakcyjne uchylania aktów nowelizujących.

Wejście w życie przepisów zmieniających a przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe:

 • prawidłowe formuły redakcyjne różnicowania terminu wejścia w życie przepisów zmieniających w aktach nowych i nowelizujących,
 • likwidacja „dubletów” przepisów powstałych w wyniku nałożenia się nowelizacji.

Ekspert

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów. 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu. Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem, materiały szkoleniowe
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

10.12.2020 - 10.12.2020
Warszawa, on-line