Technika prawodawcza - warsztaty redagowania aktów normatywnych

Początek szkolenia

26 listopada 2020

Zakończenie szkolenia

27 listopada 2020

Lokalizacja

Warszawa

Zobacz na mapie

Cena

do 19 listopada 2020 - 1050 zł + 23% VAT

Cena

od 20 listopada 2020 - 1250 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie Technika prawodawcza

Proponowane szkolenie jest praktycznym warsztatem technik prawodawczych stosowanych przy redagowaniu większości projektów aktów normatywnych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną problemy formułowania poszczególnych elementów aktu i rodzajów przepisów. Na przykładach błędnych technik pokazane zostaną rozwiązania poprawne. Dzięki udziałowi w szkoleniu legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw, rozporządzeń i wszystkich innych aktów normatywnych uzyskają praktyczne umiejętności w stosowaniu właściwych technik prawodawczych i rozwiązywaniu problemów związanych przypadkami nietypowymi lub niejednolicie rozwiązywanymi w praktyce legislacyjnej.

Szkolenie technika prawodawcza – warsztaty redagowania aktów normatywnych prowadzone jest w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach. W trakcie zajęć uczestnicy analizują i rozwiązują kazusy przedstawione przez prowadzącego, a do większości punktów szkolenia prezentowane są odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci drukowanego skryptu (dodatkowo w wersji elektronicznej) zawierającego prezentację oraz kazusy, schematy budowy aktu normatywnego, szablony schematów.

Cele i efekty szkolenia technika prawodawcza jest:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń,
 • zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia.
 • stosowanie technik prawodawczych adekwatnych do potrzeb regulacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów związanych ze złożonymi przypadkami legislacyjnymi.

 

Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

 

Program:

 1. Uwagi ogólne – jak rozstrzygać wątpliwości co do zastosowania konkretnej techniki prawodawczej.
 2. Budowa aktu normatywnego:
  • jak dzielić jednostki redakcyjne?
  • kiedy wprowadzać podział na jednostki systematyzacyjne?
 3. Tytuły ustaw, rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego:
  • wymóg zwięzłości i adekwatności w tytułach aktów nowych i nowelizujących;
  • odnośniki nowelizacyjne i europejskie;
  • zmiana tytułu i nowelizacja odnośników;
  • tytuły aktów uchylających – rekomendacje w świetle niejednolitej praktyki i braku rozstrzygnięć w „Zasadach techniki prawodawczej”.
 4. Przepisy ogólne:
  • warianty określania zakresu podmiotowego i przedmiotowego aktu;
  • błędy w słowniczkach i rekomendacje formuł redakcyjnych w nich stosowanych;
  • przepisy informacyjne i inne nienormatywne przepisy zbędne w przepisach ogólnych.
 5. Redagowanie przepisów merytorycznych:
  • wymogi języka prawnego w świetle zasady precyzyjności, komunikatywności i adekwatności na przykładach;
  • błędne i poprawne formuły redakcyjne specyficzne dla przepisów:
   • ustrojowych,
   • proceduralnych,
   • o karach pieniężnych.
 1. Specyfika technik prawodawczych dedykowanych przepisom epizodycznym, przejściowym i dostosowującym:
  • „Zasady techniki prawodawczej” a praktyka legislacyjna – rozbieżności;
  • formuły redakcyjne w aktach nowych i nowelizujących na przykładach z aktów nowych i nowelizujących;
  • zróżnicowanie terminu wejścia a właściwe określanie czasu, terminu w przepisach intertemporalnych;
  • dylematy używania skrótów sformułowanych w przepisach merytorycznych.
 2. Przepisy końcowe przypadki nietypowe i skomplikowane:
  • odróżnianie przepisów uchylających od zmieniających w ustawach po noweli ZTP z 2016 r.;
  • odnośniki zamiast przepisów uchylających w rozporządzeniu – elementy obligatoryjne i rekomendowane formuły redakcyjne;
  • redakcja złożonego przepisu o wejściu w życie;
  • techniki formułowania przepisów o wejściu w życie z mocą wsteczną całych aktów i poszczególnych przepisów.

Ekspert

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów. 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu. Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Informacje organizacyjne

 

 • Czas trwania szkolenia: I dzień w godz. 09:00-15:00, II dzień w godz. 09:00-15:00
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

26.11.2020 - 27.11.2020
Warszawa