Działanie „nowego” czy „starego” prawa – projektowanie przepisów przejściowych i reguły prawa intertemporalnego

Początek szkolenia

17 grudnia 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

17 grudnia 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 10 grudnia 2020 r. - 650 zł + 23% VAT

Cena

od 11 grudnia 2020 r. - 830 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie projektowanie przepisów przejściowych

Tworzenie regulacji intertemporalnych to jeden z najtrudniejszych elementów pracy nad opracowaniem aktu prawnego. Dlatego znajomość zasad tworzenia przepisów przejściowych jest przydatna nie tylko legislatorom projektującym zmiany w prawie, ale wszystkim osobom biorącym udział w procesie legislacyjnym, tak po stronie administracji rządowej, partnerów społecznych, jak i podmiotów opiniujących projekty aktów prawnych w ramach konsultacji publicznych.

Szkolenie projektowanie przepisów przejściowych ma na celu ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki tworzenia przepisów przejściowych wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego oraz wynikających z zasad techniki prawodawczej, a także przybliżenie reguł prawa międzyczasowego. Na zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej, jak i zdobycia umiejętności praktycznych, ponieważ zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej.

Adresaci szkolenia projektowanie przepisów przejściowych:

Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych, w ramach administracji publicznej, jak i zatrudnione w podmiotach biorących udział w opiniowaniu oraz konsultacjach publicznych. Szkolenie dedykowane jest również wszystkim tym, którzy chcą pozyskać wiedzę dotyczącą zasady tworzenia regulacji przejściowych, przydatną w późniejszym stosowaniu reguł prawa intertemporalnego.

Efekty szkolenia:

 • Zaznajomienie z zasadami tworzenia przepisów przejściowych oraz z techniką prawidłowego ich redagowania,
 • Zapoznanie z poglądami Trybunału Konstytucyjnego oraz orzecznictwem sądów w kwestii tworzenia regulacji intertemporalnych oraz ich wykładni.

 

PROGRAM:

 • Tworzenie przepisów przejściowych w świetle zasad konstytucyjnych (zasada ochrony zaufania jednostki do państwa i tworzonego prawa, ochrona praw nabytych i interesów w toku, lex retro non agit) oraz zasad techniki prawodawczej.
 • Kwestie rozstrzygane w przepisach przejściowych, w tym sposób zakończenia spraw w toku, skuteczność wykonanych czynności, właściwe organy do zakończenia postępowania, zachowanie uprawnień i obowiązków, utrzymanie czasowo w mocy aktów wykonawczych.
 • Możliwe sposoby rozwiązywania problemów intertemporalnych (przedłużenie obowiązywania „starego” prawa, bezpośrednie działanie „nowego” prawa, wybór regulacji prawnej przez adresata).
 • Techniki redagowania przepisów przejściowych.
 • Formułowanie przepisów przejściowych w przypadku zróżnicowania terminu wejścia w życie ustawy.
 • Reguły intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Ekspert

radca prawny, wykwalifikowany i doświadczony legislator z długoletnią praktyką w Rządowym Centrum Legislacji (2007-2018). Obecnie współpracuje jako ekspert z Ministerstwem Rozwoju, gdzie wraz z Zespołem do spraw Zamówień Publicznych przygotowywała m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Od 2016 r. prowadzi własną praktykę w kancelarii radcy prawnego, specjalizującej się m.in. w doradztwie przy sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz ich analizie, sporządzaniu oceny skutków regulacji, współuczestnictwie w procesie legislacyjnym oraz opiniowaniu legalności obowiązujących aktów prawnych. Posiada doświadczenie w projektowaniu aktów prawnych powszechnie obowiązujących (ustawy, rozporządzenia), w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, a także w projektowaniu wewnętrznych aktów prawnych w instytucjach publicznych i niepublicznych. Prowadziła zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz liczne szkolenia z zakresu zasad tworzenia prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego oraz procedury legislacyjnej, a także związane z problematyką wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pełniła obowiązki patrona aplikantów na aplikacji legislacyjnej.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

17.12.2020 - 17.12.2020
szkolenie on-line