Postępowania o naruszenie prawa UE prowadzone przez Komisję Europejską przeciwko Polsce, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Początek szkolenia

3 grudnia 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

3 grudnia 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 26 listopada - 650 zł + 23% VAT

Cena

od 27 listopada - 830 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie postępowania o naruszenie prawa UE

Prawidłowa i terminowa implementacja prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego stanowi ogromne wyzwanie dla ministerstw i urzędów odpowiedzialnych za ten proces. Nieprawidłowe oraz nieterminowe wdrożenie prawa UE rodzi szereg konsekwencji, w tym przede wszystkim skutkuje wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania przeciwko państwu członkowskiemu w związku z brakiem transpozycji lub niewłaściwym wdrożeniem prawa UE do krajowego porządku prawnego. Postępowania te mogą zakończyć się nałożeniem wielomilionowych kar finansowych na państwo członkowskie. Właściwe zrozumienie zasad rządzących postępowaniami oraz dobra znajomość tych zagadnień są więc kluczowe z punktu widzenia zminimalizowania tego ryzyka. Szkolenie oparte jest o liczne przykłady prawidłowych rozwiązań poszczególnych problemów oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Szkolenie postępowania o naruszenie prawa UE prowadzi radca prawny Katarzyna Majcher – pełniąca funkcję Krajowego Koordynatora Transpozycji Dyrektyw, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania prawa UE do krajowego porządku prawnego, odpowiedzialna za koordynację postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Wielokrotnie reprezentowała ona Polskę jako pełnomocnik w postępowaniach w Trybunale Sprawiedliwości UE, w tym w wielu sprawach skargowych.

Adresaci: legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wdrażania prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych, prawnicy (radcowie prawni, adwokaci, sędziowie) chcący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa Unii Europejskiej

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, zawierającą zestawienie przepisów oraz omawiane przykłady
 • materiały szkoleniowe: prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej

 

Program:

Postępowania o naruszenie prawa UE prowadzone przez Komisję przeciwko państwu członkowskiemu na podstawie art. 258 oraz art. 260 TFUE na etapie przedsądowym

 • Rodzaje postępowań
 • Etapy postępowania
 • Jak prawidłowo skonstruować odpowiedź do Komisji
 • Możliwość przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi
 • Wymogi proceduralne

Postępowania prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU Pilot (etapy, terminy, prawidłowo skonstruowana odpowiedź do Komisji)

Postępowania o naruszenie prawa UE na etapie sądowym

 • Faza pisemna i ustna postępowania
 • Regulamin Trybunału Sprawiedliwości, Statut Trybunału Sprawiedliwości UE – praktyczne aspekty
 • Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału
 • Omówienia wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego art. 258 i art. 260 TFUE
 • 260 ust. 3 TFUE – możliwość nałożenia kar pieniężnych na państwo członkowskie w przypadku braku transpozycji dyrektywy, przedstawienie najnowszej praktyki Komisji Europejskiej w tym zakresie

Możliwość zarządzenia środków tymczasowych (przykłady)

Skutki niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE – postępowanie w trybie art. 260 ust. 2 TFUE

Przykłady nieprawidłowo wdrożonych dyrektywy (na przykładzie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach skargowych oraz postępowań prowadzonych przez Komisję przeciwko Polsce)

Ekspert

Radca prawny. W latach 2010-2018 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do kwietnia 2020 r. Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw, koordynujący proces wdrażania prawa europejskiego w Polsce oraz postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej prowadzone przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykładowca prawa europejskiego na aplikacji komorniczej, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (notyfikacja w procesie legislacyjnym, prawo międzynarodowe i prawo UE w krajowym porządku prawnym). Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa europejskiego. Ekspert doradzający państwom aspirującym do członkostwa w Unii Europejskiej w ramach projektów pomocy przedakcesyjnej (Macedonia Północna, Kosowo). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Wielokrotnie reprezentowała Polskę jako pełnomocnik w postępowaniach w Trybunale Sprawiedliwości UE, zarówno w sprawach skargowych, jak i prejudycjalnych. Pełniąc przez wiele lat stanowiska kierownicze nadzorowała zgodność wdrażanego w Polsce prawa z prawem Unii Europejskiej niemal we wszystkich obszarach.

 

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

03.12.2020 - 03.12.2020
szkolenie on-line