Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Początek szkolenia

23 listopada 2020 - 10:00

Zakończenie szkolenia

23 listopada 2020 - 16:00

Lokalizacja

Warszawa

Zobacz na mapie

Cena

do 16 listopada 2020 r. - 750,00 zł + 23% VAT

Cena

od 17 listopada 2020 r. - 830 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Od 7 września 2019 r. ważne zmiany Kodeksu pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Pierwsza zmiana oznacza znaczące poszerzenie kręgu osób, które na drodze sądowej będą mogły dochodzić swoich praw w kontekście mobbingu. Do tej pory pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, nie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania. W stanie obowiązującym od 7 września rzesze pracowników, którzy „są w zatrudnieniu” będą mogli dochodzić odszkodowania – szacuje się, że ilość spraw mobbingowych przed sądami pracy w naszym kraju może się zwiększyć kilkakrotnie. Warto przy tym zauważyć, że pojawiło się sformułowanie „pracownik, który doznał mobbingu”, zamiast wcześniejszego „pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę”.

 • Dla pracodawcy zmiana ta oznacza konieczność: powszechniejszego i bardziej starannego uświadamiania kadry i pracowników co jest a co nie jest mobbingiem oraz zdecydowanego zwiększenia skuteczności prewencji antymobbingowej, w szczególności poprzez: dopasowanie procedur antymobbingowych do aktualnych standardów – wynikających z najlepszych praktyk oraz rzeczywiste, profesjonalne i uważne przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, wewnętrznych (komisje, zespoły antymobbingowe), tak aby zminimalizować ryzyko procesów, które mają również negatywne znaczenie wizerunkowe.

Druga zmiana oznacza wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Do tej pory dyskryminacji nie stanowiło wrogie zachowanie wobec pracownika w innej kwestii niż wymieniona w kodeksie pracy, czyli: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, rodzaj umowy o pracę, czy wymiar etatu. Teraz za dyskryminację uznany zostanie każdy przejaw nieuzasadnionego nierównego traktowania, a nie tylko dotyczący tych wymienionych w art. 11.3 k.p.. W ten sposób następuje praktyczne zrównanie sytuacji pracownika poddanego „zwykłemu” nierównemu traktowaniu z tym, który poddany jest dyskryminacji. Uważa się, że również i ta zmiana spowoduje zwiększenie liczby sporów sądowych.

 • Dla pracodawcy zmiana ta oznacza konieczność: uświadomienia, szczególnie całej kadry kierowniczej, jak mogą kształtować się „te inne” przesłanki dyskryminacji (informacje z praktyki).

 

UWAGA: Jeśli chcieliby Państwo kompleksowo przeszkolić pracowników, kadrę menedżerską czy też zespół (komisję) antymobbingową i antydyskryminacyjną, w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji zapraszamy do skorzystania z oferty dedykowanego szkolenia zamkniętego. Prosimy o kontakt pod adres: biuro@projektwiedza.pl

 

Program:

Wprowadzenie – dlaczego mówimy o mobbingu i dyskryminacji, molestowaniu

 • Prawo, standardy zarządzania i potrzeba dbałości relacje – podstawy prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.
 • Pojęcie mobbingu – właściwe rozumienie.

Mobbing – co jest, a co nie jest mobbingiem

 • Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania niebędące mobbingiem, identyfikacja mobbingu (45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – właściwe ich rozumienie). Jak wygląda „cienka czerwona linia” oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy.
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu – przejawy, rozumienie zjawiska.
 • Molestowanie seksualne – przejawy rozumienie zjawiska).
 • Podsumowanie – czym jest mobbing, czym się różni mobbing od dyskryminacji i molestowania.

Zmiany przepisów i konsekwencje mobbingu i dyskryminacji

 • Kluczowe, przygotowane zmiany przepisów dotyczących mobbingu.
 • Konsekwencje zmian przepisów dla pracodawców i dla kadry kierowniczej.
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing (dyskryminację).
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia.
 • Skutki mobbingu dla zakładu pracy.
 • Konsekwencje dla zarządzania i dla zespołów.
 • Konsekwencje indywidualne – dla pracowników i ich rodzin.

Przyczyny i skala zjawisk

 • Czynniki sprzyjające powstawaniu zjawisk patologicznych.
 • Mobber – kto i kiedy nim zostaje?
 • Kto może być ofiarą?
 • Rzeczywista skala zagrożenia w polskich realiach.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników

 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy – zestawienie.
 • Działania diagnostyczne (ankiety i inne).
 • Działania informacyjne oraz uświadamiające .
 • Omówienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych funkcjonujących w organizacjach.
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy i w jakim zakresie? Przykłady sankcji stosowanych w realiach różnych zakładów pracy.

Obowiązek dbania o atmosferę pracy

 • Stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji ze strony przełożonych.
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników.
 • Konflikty od strony prawnej.
 • Naruszenia norm etycznych w organizacji – jak identyfikować i jak zwracać uwagę.

Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu

 • Prawo do oceny i rozliczania pracowników.
 • Dyscyplinowanie pracowników – różnice pomiędzy dyscyplinowaniem, krytyką, a oceną.
 • Krytykowanie pracownika – granice krytyki, zasady jej prowadzenia.

Reagowanie na przejawy mobbingu i dyskryminacji

 • Sposoby identyfikowania sytuacji w rozmowach z pracownikami – przykłady.
 • Znaczenie oceny okresowej i oceny bieżącej.
 • Znaczenie zebrań, narad i spotkań z podwładnymi.
 • Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem.
 • Rola psychologa w procesie wyjaśniania, reagowania i pomocy osobom poszkodowanym.
 • Udział pracodawcy w pomocy osobom poszkodowanym przez mobbing.

Ekspert

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy.  Jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. W swojej pracy doradczej i szkoleniowej, zajmuje się tematyką przeciwdziałania mobbingowi, od 2005 roku przeprowadził ponad 200 szkoleń w tym zakresie, był ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”, był członkiem zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi powołanym w Kancelarii Premiera (opracowanie nowych przepisów k.p. w tym zakresie i rekomendacji dla pracodawców). Jest autorem licznych publikacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, a także kilku książek poświęconych tej tematyce m.in.: „PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU. JAK W PRAKTYCE ZWALCZAĆ MOBBING I INNE FORMY DYSKRYMINACJI”, Wyd. Alphapro 2004, „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. PORADNIK DLA PRACODAWCY”, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2008 oraz w roku 2010 "MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA" (drugie, uzupełnione wydanie ukazało się w grudniu 2014 roku). W roku 2014 ukazała się książka REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE (wyd. LEX), w której także znalazły się kwestie praktyki antymobbingowej. Jarosław Marciniak od 10 lat prowadzi również seminarium na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS (we Wrocławiu i w Warszawie): ”Mobbing, dyskryminacja, molestowanie, naruszanie godności osobistej pracowników; Sylwetki sprawców oraz psychologiczne i prawne aspekty interwencji”. Prowadzi szkolenia, warsztaty – dla kadry kierowniczej, pracowników, komisji (zespołów) ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Przygotowuje oraz opiniuje procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Uczestniczy w posiedzeniach komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych – jako ekspert zewnętrzny.

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

23.11.2020 - 23.11.2020
Warszawa