Implementacji przepisów prawa unijnego do prawa polskiego

Początek szkolenia

27 października 2020 - 09:00

Zakończenie szkolenia

27 października 2020 - 15:00

Lokalizacja

szkolenie on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 20 października 2020 r. - 650,00 zł + 23% VAT

Cena

od 21 października 2020 r. - 830 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie Implementacja przepisów prawa UE

Prawidłowa i terminowa implementacja prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego stanowi ogromne wyzwanie dla ministerstw i urzędów odpowiedzialnych za ten proces. Właściwe prowadzenie procesu legislacyjnego wymaga nie tylko znajomości procedur legislacyjnych, ale także zrozumienia istoty poszczególnych źródeł prawa, ich relacji do prawa krajowego, a co za tym idzie sposobu „inkorporowania” do prawa krajowego poszczególnych norm. Prawo Unii Europejskiej jest dzisiaj obecne niemal we wszystkich obszarach prawa. Tym samym proces implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego w sposób zasadniczy wpływa na proces legislacyjny i stanowione w Polsce prawo. Nieprawidłowe oraz nieterminowe wdrożenie prawa UE rodzi szereg konsekwencji, w tym możliwość nałożenia dotkliwych kar finansowych na państwo członkowskie oraz odpowiedzialność odszkodowawczą wobec jednostek. Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest więc kluczowe z punktu widzenia zminimalizowania tego ryzyka.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu implementacja przepisów prawa UE, które oparte jest o liczne przykłady prawidłowych rozwiązań poszczególnych problemów oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Szkolenie prowadzi Katarzyna Majcher, Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania prawa UE do krajowego porządku prawnego.

Adresaci:

legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wdrażania prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych, prawnicy (radcowie prawni, adwokaci, sędziowie) chcący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa Unii Europejskiej

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, zawierającą zestawienie przepisów oraz omawiane przykłady
 • materiały szkoleniowe: prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej

 

Program:

Źródła prawa Unii Europejskiej (prawo pierwotne oraz prawo pochodne UE, omówienie poszczególnych źródeł prawa UE)

Wyzwania legislacyjne związane z dostosowaniem prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej

 • Czy rozporządzenie unijne wymaga wykonania w prawie krajowym
 • W jaki sposób należy wdrażać dyrektywę do prawa polskiego
 • Czy inne akty prawa Unii Europejskiej także wymagają wdrożenia
 • Korzystanie z klauzul opt-out oraz opt-in
 • Przepisy fakultatywne oraz obowiązkowe
 • Tabele zgodności
 • Wymóg umieszczenia odnośnika
 • Inne praktyczne aspekty związane z dostosowaniem prawa krajowego do prawa UE

Przedstawienie odrębności procesu legislacyjnego w zakresie dostosowania prawa krajowego do prawa europejskiego

Obowiązki notyfikacyjne (w szczególności notyfikacja przepisów technicznych, notyfikacja w dziedzinach podlegających kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, notyfikacja w trybie Traktatu EURATOM, notyfikacja na podstawie art. 114 TFUE, notyfikacja krajowych środków wykonawczych) oraz konsekwencje naruszenia obowiązku notyfikacji

Różnorodność językowa stanowionego prawa  – w jaki sposób wdrożyć prawo UE w sytuacji różnić w poszczególnych wersjach językowych dyrektyw 

Skutki nieprawidłowego oraz nieterminowego wdrożenia prawa UE:

 • możliwość nałożenia kar pieniężnych na państwo członkowskie, przedstawienie najnowszej praktyki Komisji Europejskiej w tym zakresie
 • odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego
 • możliwość powołania się bezpośrednio na przepisy dyrektywy

Ekspert

Radca prawny. W latach 2010-2018 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do kwietnia 2020 r. Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw, koordynujący proces wdrażania prawa europejskiego w Polsce oraz postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej prowadzone przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykładowca prawa europejskiego na aplikacji komorniczej, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (notyfikacja w procesie legislacyjnym, prawo międzynarodowe i prawo UE w krajowym porządku prawnym). Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa europejskiego. Ekspert doradzający państwom aspirującym do członkostwa w Unii Europejskiej w ramach projektów pomocy przedakcesyjnej (Macedonia Północna, Kosowo). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Wielokrotnie reprezentowała Polskę jako pełnomocnik w postępowaniach w Trybunale Sprawiedliwości UE, zarówno w sprawach skargowych, jak i prejudycjalnych. Pełniąc przez wiele lat stanowiska kierownicze nadzorowała zgodność wdrażanego w Polsce prawa z prawem Unii Europejskiej niemal we wszystkich obszarach.

 

Informacje organizacyjne

 

 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

27.10.2020 - 27.10.2020
szkolenie on-line