Legislacyjne aspekty redagowania aktów wewnętrznych w organach administracji publicznej

Początek szkolenia

16 listopada 2020

Zakończenie szkolenia

17 listopada 2020

Lokalizacja

Warszawa, on-line

Zobacz na mapie

Cena

do 9 listopada br. - 1050 zł + 23% VAT

Cena

od 10 listopada br. - 1250 zł + 23% VAT

Informacje o szkoleniu

szkolenie akty wewnętrzne w administracji

Znajomość zasad prawidłowej legislacji oraz techniki prawodawczej jest niezbędna nie tylko legislatorom zaangażowanym w tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń czy aktów prawa miejscowego, ale także jest przydatna każdemu, kto musi sporządzać lub opiniować projekty jakichkolwiek aktów prawnych, w tym aktów o charakterze wewnętrznym.

Szkolenie redagowanie aktów wewnętrznych w administracji publicznej ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat opracowywania aktów wewnętrznych oraz ich procedowania w ramach szeroko pojętej administracji publicznej, w tym w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach obsługujących organy administracji samorządowej.

Uczestnicy szkolenia redagowanie aktów wewnętrznych w administracji będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat zasad techniki prawodawczej stosowanych do opracowywania aktów wewnętrznych, a także zdobycia umiejętności praktycznych z zakresu ich redagowania, gdyż zajęcia będą prowadzona w formie warsztatów. W ramach ćwiczeń uczestnicy będą pracować samodzielnie lub małych grupach nad redagowaniem projektów aktów wewnętrznych oraz nad oceną poprawności prezentowanych im przykładów, do których otrzymają prawidłowe rozwiązania.

 

 

Program:

 • Akty prawne wewnętrznie obowiązujące w konstytucyjnym systemie źródeł prawa (Co mogą regulować? W jakiej relacji pozostają z aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi?)
 • Organy wydające akty wewnętrzne i forma aktu.
 • Podstawa wydania aktu wewnętrznie obowiązującego.
 • Zakres stosowania zasad techniki prawodawczej do tworzenia aktów wewnętrznych.
 • Tytuł aktu wewnętrznie obowiązującego.
 • Budowa i treść aktu wewnętrznie obowiązującego.
 • Załączniki do aktów wewnętrznie obowiązujących – ich funkcja i treść.
 • Rodzaje przepisów i ich zastosowanie w aktach wewnętrznych (przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące).
 • Typowe środki techniki prawodawczej (odesłania, definicje, skróty, odnośniki).
 • Ogłaszanie aktów wewnętrznie obowiązujących.
 • Obowiązywanie aktu wewnętrznego – kiedy akt traci moc?
 • Nowelizacja aktu wewnętrznie obowiązującego.

Ekspert

radca prawny, wykwalifikowany i doświadczony legislator z długoletnią praktyką w Rządowym Centrum Legislacji (2007-2018). Obecnie współpracuje jako ekspert z Ministerstwem Rozwoju, gdzie wraz z Zespołem do spraw Zamówień Publicznych przygotowywała m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Od 2016 r. prowadzi własną praktykę w kancelarii radcy prawnego, specjalizującej się m.in. w doradztwie przy sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz ich analizie, sporządzaniu oceny skutków regulacji, współuczestnictwie w procesie legislacyjnym oraz opiniowaniu legalności obowiązujących aktów prawnych. Posiada doświadczenie w projektowaniu aktów prawnych powszechnie obowiązujących (ustawy, rozporządzenia), w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, a także w projektowaniu wewnętrznych aktów prawnych w instytucjach publicznych i niepublicznych. Prowadziła zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz liczne szkolenia z zakresu zasad tworzenia prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego oraz procedury legislacyjnej, a także związane z problematyką wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pełniła obowiązki patrona aplikantów na aplikacji legislacyjnej.

Informacje organizacyjne

 

 • Czas trwania szkolenia:
  I dzień w godz. 09:00-15:00
  II dzień w godz. 09:00-15:00
 • Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału
 • Możliwość zwolnienia z VAT
 • Zgodnie z Regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia (jego potwierdzenie lub odwołanie), a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia

 

16.11.2020 - 17.11.2020
Warszawa, on-line