Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – procedura i edukacja

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – procedura i edukacja

 

Procedury antymobbingowe

Obecnie w firmach i instytucjach oprócz rozpowszechnienia procedur antymobbingowych (funkcjonującymi pod różnymi nazwami – regulamin, procedura, polityka, zasady czy instrukcja) widoczna jest tendencja do wdrażania regulacji bardziej zwartych. Odchodzą w przeszłość dokumenty liczące wiele stron, przewidujące np. dwuinstancyjne komisje (zespoły) antymobbingowe. Firmy i instytucje aktualnie powołują raczej nieduże, sprawne komisje antymobbingowe (np. 3 – 5 osób). W składzie komisji zazwyczaj zapewniony jest udział przedstawicieli załogi, HR, udział rzeczników (pracowników lub ds. etyki), coraz częściej wyraźnie określona jest możliwość udziału ekspertów zewnętrznych (prawników lub psychologów znających się dobrze na tej problematyce). Ważne są również krótkie terminy wyjaśniania, a dokumentacja procesu postępowania jest bardzo szczegółowa – do procedur są dołączane wzory, schematy zgłoszeń, a do dokumentów wewnętrznych dotyczących pracy komisji antymobbingowej, jako załączniki dodawane schematy zawartości notatek, protokołów końcowych, zasady wysłuchań osób zainteresowanych czy też świadków. Praktyką wartą rozważenia jest również zapewnienie syntetycznej informacji dla pracowników jak wyglądała prewencja antymobbingowa w danym okresie (np. w danym roku). Warto w tym miejscu dodać, iż procedury te są możliwe do wprowadzenia i skuteczne jedynie w przypadku wyraźnie ujawnionej woli najważniejszych czynników w firmie. Cała polityka jest wiarygodna w sytuacji jeżeli najwyższe kierownictwo organizacji może z powodzeniem wyrazić – najlepiej na spotkaniu z kadrą kierowniczą i załogą firmy – swoje oczekiwanie co do właściwego wdrożenia procedury antymobbingowej/ antydyskryminacyjnej i przestrzegania jej zapisów.

 

Co jest a co nie jest mobbingiem?

Z drugiej strony pojęcie mobbingu jest często nadużywane. Mamy do czynienia z licznymi sytuacjami w których pracownicy nazywają mobbingiem zdarzenia, które są w procesie pracy dopuszczalne i naturalne. Należy pamiętać, że uprawnienia kierownicze pozwalają menedżerom w sposób wyraźny nadzorować i kontrolować pracę, pozwalają również krytykować podwładnych. Jeżeli to jest realizowane bez powtarzalnych wrogich zachowań bez złej komunikacji, bez przemocy psychicznej – to w większości przypadków jest zachowaniem dopuszczalnym i właściwym. System prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w organizacji powinien uwzględniać konieczność uświadomienia pracownikom gdzie przebiega „cienka, czerwona linia” odróżniająca zachowania bezprawne od tych, które są normalne w miejscu pracy. Procedura jest tylko jednym z elementów.

 

Edukacja w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

Bardzo ważna jest edukacja, powtarzalne przekazywanie informacji na temat standardów postaw i zachowań w miejscu pracy oraz profesjonalizm HR i wszystkich osób zobowiązanych do przeciwdziałania. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, w trakcie którego ceniony ekspert w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu – Jarosław Marciniak – przedstawi najważniejsze aspekty tego problemu.