Delegowanie pracowników od 30 lipca 2020 r. – Dyrektywa 2018/957

Delegowanie pracowników od 30 lipca 2020 r. – Dyrektywa 2018/957

 

Dyrektywa 2018/957

Najistotniejsze zmiany wprowadzone dyrektywą 2018/957 dotyczą:

 • norm ochrony minimalnej, które powinny być zagwarantowane pracownikom delegowanym zgodnie z prawem państwa przyjmującego,
 • wprowadzenia długoterminowego delegowania pracownika przekraczającego 12 lub w stosownych przypadkach 18 miesięcy,
 • rozszerzenia stosowania umów zbiorowych pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie delegowania pracowników państwa członkowskie mają obowiązek podania do wiadomości publicznej informacji o warunkach zatrudnienia, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i/lub praktyką, bez zbędnej zwłoki i w przejrzysty sposób, na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej, w tym informacje o elementach składowych wynagrodzenia. Nadto, państwa członkowskie zapewniają, by informacje podawane na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej były dokładne i aktualne. Adresy oficjalnych krajowych stron internetowych podaje na swojej stronie internetowej Komisja Europejska.

Warunki zatrudnienia jakie państwa członkowskie będą musiały zapewnić, bez względu na to, jakie prawo będzie miało zastosowanie do danego stosunku pracy, to stosowanie przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, i/lub umów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych uznanych za powszechnie stosowane, zapewniające:

 • maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku;
 • minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego;
 • wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe; niniejsza litera nie ma zastosowania do uzupełniających pracowniczych programów emerytalnych;
 • warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;
 • zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy;
 • środki ochronne w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
 • równe traktowanie kobiet i mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji;
 • warunki zakwaterowania pracowników, w przypadku gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy;
 • stawki dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych.

 

Jak rozliczyć wydatki na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia dla delegowanego pracownika?

Przepisy dyrektywy 2018/957 w zakresie delegowania pracowników odnośnie wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników delegowanych znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych mają zastosowanie wyłącznie do wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania ponoszonych przez pracowników delegowanych, jeżeli wymaga się od nich podróży do i z ich normalnego miejsca pracy w państwie członkowskim, na terytorium którego zostali delegowani, lub jeżeli zostali czasowo wysłani przez swojego pracodawcę z tego normalnego miejsca pracy do innego miejsca pracy. Przepis nie odnosi się do pokrywania kosztów delegowania z Polski do innego państwa członkowskiego, a jedynie do kosztów jakie pracownicy ponoszą w związku z przemieszczaniem się na terytorium państwa członkowskiego na którego terytorium wykonują usługę.

 

Wynagrodzenie dla delegowanego pracownika

Ważne w zakresie delegowania pracownika – pojęcie wynagrodzenia jest określane zgodnie z krajowym ustawodawstwem i/lub praktyką państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany, i oznacza wszystkie elementy składowe wynagrodzenia obowiązkowe na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub na mocy umów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych, które zostały uznane w tym państwie członkowskim za powszechnie stosowane lub które w innym przypadku mają zastosowanie.

 

Więcej na ten temat zasad delegowania pracowników możecie się Państwo dowiedzieć na naszym szkoleniu:
Delegowanie pracowników od lipca 2020 r. – nowe zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2018/957

Zapraszam – dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert w zakresie delegowania pracowników

http://rakiel.com.pl/